Kelek, Necla
Bittersüße Heimat
Buch


Standort: 0932/08

Schlagwörter: Geschichte

Interessenkreis: Einzelne Länder

Kelek, Necla:
Bittersüße Heimat : Bericht aus dem Inneren der Türkei : Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2008 : 1.Aufl. ; 301
ISBN 978-3-462-04042-5

2008/0878 - Geschichte - Signatur: Kele - Buch